Privacyverklaring en gegevensbescherming

Gebruik van persoonsgegevens

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou me aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

Behandeldossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Het behandeldossier wordt 20 jaar lang bewaard omdat dit voor de wet vereist is.

Uw gegevens zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Beroepsgeheim

Als behandelaar ben ik vanuit de beroepscode gebonden aan een beroepsgeheim. Dit betekent dat u open in de behandelkamer kan spreken en ik alleen met uitdrukkelijke toestemming met anderen over de cliënte(n) spreek.
Het kan zinvol zijn om na het afsluiten van de behandeling de verwijzer hierover te berichten en een samenvatting te geven van het verloop en resultaat van de behandeling. Voor deze communicatie met derden geeft u expliciet toestemming door het tekenen van een toestemmingsverklaring. Ook in dit geval zal ik altijd met u bespreken welke informatie gedeeld wordt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken aan derden. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking te bespreken.
(Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken.)

Binnen de praktijk kunnen cliënt(en) in intercollegiaal overleg besproken worden ten behoeve van de behandeling. Verder is het mogelijk dat een behandelaar de gebruikte behandelmethode of het verloop van de behandeling in supervisie of intervisie bespreekt, om de kwaliteit van de behandeling te evalueren. Uiteraard worden de gegevens van de cliënt(en) dan geanonimiseerd.

Rechten omtrent gegevens

Als cliënt heeft u recht op inzage van uw gegevens, rectificatie van feitelijke onjuistheden of verwijdering van de persoonsgegevens die ik bewaar van de cliënt(en). Indien u het oneens zou zijn met de inhoudelijke tekst in het behandeldossier, kunt u uw eigen mening laten toevoegen aan het dossier d.m.v. een verklaring hieromtrent. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel daarvan).

Klacht t.a.v. de behandelrelatie of de verwerking van de gegevens

Mocht u een klacht hebben over de behandelrelatie of de verwerking van de persoonsgegevens, dan hoor ik dit graag van u. Ik ga hierover graag een open gesprek met u aan. Komt u hier niet met mij uit, dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U kunt dan een beroep doen op een klachtenregeling.

Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG). Via de SCAG kunt u gebruik maken van een klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt dan gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u een klacht heeft over de verwerking van de gegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Opnames

Er worden geen geluids -of video-opnames gemaakt in de spreekkamer. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk maar dienen schriftelijk vast te worden gelegd in een document met handtekening.

Privacy en gegevensbescherming

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de hele EU een nieuwe data- en privacywetgeving. Deze staat in Nederland bekend als AVG. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring en gegevensbescherming op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een behandeltraject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina en dat u hiermee akkoord gaat.

Beveiliging digitale gegevens

Beveiliging website: de website is voorzien van een betaald SSl certificaat (https). Dat wil zeggen, mocht u vertrouwelijke informatie over de mail versturen, dat deze versleuteld wordt.

Voor het ontvangen van privacy-gevoelige mailberichten is een beveiligde mailbox ingericht met het volgende adres: info@praktijkvoorsysteemtherapienijverdal.nl

De wifi verbinding wordt niet gedeeld met cliënten of andere bezoekers. Ook alle apparatuur (computer, scanner, printer) zijn beveiligd met wachtwoorden.

De digitaal opgeslagen dossiers zijn beveiligd met een wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.

Uw gegevens op de factuur

Op deze factuur staan uw naam en adresgegevens. Daarnaast de datum van het consult en de gegevens van de praktijk.
U kunt aangeven of u de factuur uitgeprint wenst te ontvangen, of via de (beveiligde) mailbox van de praktijk. De belastingdienst stelt het verplicht dat de financiële administratie 7 jaar bewaard wordt (en daarmee dus de facturen met uw gegevens).